Vilokan förvärvar aktiemajoriteten i norska EPCON

Den svenska miljöteknikkoncernen Vilokan stärker sitt internationella erbjudande genom att utöka ägandet i norska EPCON Evaporation Technology AS. – Vi ser en enorm global potential i EPCONs teknik, säger Lars Rosell, vVD för Vilokan Group och ny styrelseordförande i EPCON.

Vilokan, den svenska miljöteknikkoncernen specialiserad på vattenrening och återvinning, har utnyttjat sin option att förvärva en majoritetsandel i norska processteknikföretaget EPCON. Med förvärvet, som trädde i kraft 1 januari 2023, är Vilokan majoritetsägare i EPCON. Vilokan har byggt upp en stark internationell position inom återvinning av processvatten, avisnings-vätskor för flygplan och andra lösningsmedel. EPCON har utvecklat en stark internationell ställning inom energieffektiva lösningar för termisk separation och energiåtervinning genom industriella värmepumpar för avdunstning, destillation och mekanisk ångrekompression (MVRHP). Affären stärker ytterligare Vilokankoncernens position som en internationellt konkurrenskraftig aktör inom vattenåtervinning, energiåtervinning och hållbart resursutnyttjande inom ett antal branscher.

Global grön omställning
Gemensamma kunskaper och insikter om den globala industrins gröna omställning är aspekter som förenar. – Vi är mycket imponerade av den omfattande och djupgående tekniska kunskapen inom separationsteknik och energieffektivitet som finns hos EPCON. Vi delar också en samsyn om hur vi kan bidra till att minimera skador på miljön genom ekonomiskt och miljömässigt hållbara återvinningslösningar, menar Lars Rosell.

Fokus på tillväxt
Med koncernens finansiella, tekniska och operativa styrka möjliggör förvärvet betydande internationella tillväxtmöjlighet under de kommande åren. – Att vara en del av en grupp i den här storleken kommer att göra det möjligt för EPCON att ta nästa steg mot en robust och hållbar tillväxt inom våra applikationsområden och stödja den gröna omställningen av den globala industrin. Det finns ett antal tekniska, affärsmässiga, strategiska och finansiella synergier mellan företagen och inom koncernen som nu kan utforskas och utnyttjas fullt ut till förmån för våra kunder. Flera gemen-samma projekt har redan inletts och vi ser en betydande potential för ytterligare tillväxt, säger Jan Haraldsen, VD för EPCON Evaporation Technology AS.