Leverantörer uppförandekod


Leverantörer uppförandekod

Vilokans uppförandekod grundar sig på våra värderingar och utgår från principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption enligt FNs Global Compacts tio principer och dess underliggande konventioner, deklarationer och riktlinjer. Uppförandekoden syftar till att säkerställa att våra leverantörer* har säkra arbetsvillkor, att anställda respekteras och behandlas med värdighet och att tillverkningsprocesser sker med hänsyn tagen till såväl yttre som inre miljö.